Όροι Χρήσης

ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΒΓΑΛΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Α. Αντικείμενο του Website.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, https://worldofbeerfestival.gr/ έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία “FORUM Εκθέσεις Εκδόσεις Συνέδρια Μονοπρόσωπη ΑΕ” (εφεξής FORUM), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 328, με ΑΦΜ 998644926 /: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, λειτουργεί δε ως διοργανώτρια εκθέσεων, συνεδρίων και εκδότρια κλαδικών-επαγγελματικών περιοδικών. Ο δικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του σχετικά με το φεστιβάλ “World of Beer The Great Beer Festival of Athens”.

Β. Γνωστοποίηση και Αποδοχή Γενικών Όρων.

H χρήση του διαδικτυακού τόπου  https://worldofbeerfestival.gr/ διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Γ. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου.

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, τα σήματα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς επίσης το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο https://worldofbeerfestival.gr/ ανήκουν αποκλειστικά στη FORUM και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο https://worldofbeerfestival.gr/ προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της FORUM. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες. Η FORUM καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του παρόντα δικτυακού τόπου  να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η FORUM δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η FORUM δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/.

Η FORUM δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δ. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών.

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ τηρώντας τους παρόντες Όρους  Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τη FORUM ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της FORUM ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,

-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της FORUM και των υπηρεσιών της,

-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της FORUM,

-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο https://worldofbeerfestival.gr/  ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.

-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη FORUM ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε FORUM επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της FORUM.

Ε. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου.

Η FORUM, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η FORUM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η FORUM δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο https://worldofbeerfestival.gr/.

Η FORUM καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ από κακόβουλο λογισμικό. Εντούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο https://worldofbeerfestival.gr/ με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λπ..) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/.

ΣΤ. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Διασφάλιση απορρήτου

Η FORUM δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.  Στην περίπτωση αυτή, αποδέκτες των στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ της FORUM και χρήστη συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την FORUM για την παροχή των σχετικών με το αρχείο υπηρεσιών. Η FORUM δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει του Ν. 4624/2019, της λοιπής οικείας Ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ»

Η FORUM δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της FORUM σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ζ. Ειδικοί Όροι Αγοράς Εισιτηρίων

Μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.more.com/ οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν online εισιτήρια.

Στο παρόν αποτυπώνονται οι όροι που διέπουν την αγορά των εισιτηρίων για το “World of Beer The Great Beer Festival of Athens”  .

Η αγορά εισιτηρίων για το “World of Beer The Great Beer Festival of Athens”  που διοργανώνει η FORUM συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των ειδικών όρων Αγοράς Εισιτηρίων και των όρων διεξαγωγής του WORLD OF BEER THE GREAT BEER FESTIVAL OF ATHENS από την πλευρά του χρήστη, όπως αυτοί διατυπώνονται στο παρόν.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες  όροι είναι δεσμευτικοί και ρυθμίζουν τους όρους της αγοράς εισιτηρίων, τις υποχρεώσεις σας, αλλά και τα δικαιώματά σας απέναντι στην FORUM.

Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε πριν την αγορά του Εισιτηρίου επικοινωνήστε μαζί μας με τους εξής διαθέσιμους τρόπους:

Τηλ: 210-5242100 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)

Email: [email protected]

Ταχυδρομείο: στη Διεύθυνση Λεωφόρος Βουλιαγμένης 328, Άγιος Δημήτριος Αττικής, ΤΚ 17342

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ – ΑΝΤΙΤΙΜΟ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας από τον δικτυακό τόπο http://www.more.com/. Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Μπορείτε να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα αυτή σε αυτόν τον σύνδεσμο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου http://www.more.com/.

Επιπλέον η πληρωμή των εισιτηρίων γίνεται μέσω του μηχανισμού πληρωμής της VIVA WALLET, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης στο https://www.vivawallet.com/gr_el/terms-and-conditions-gr.

Το ημερήσιο εισιτήριο κοστίζει 5 ευρώ κατ’ άτομο.

Το τριήμερο εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ κατ’ άτομο.

Δεν επιτρέπονται αλλαγές και ακυρώσεις του εισιτηρίου.

Ο αριθμός των εισιτηρίων είναι περιορισμένος.

Κάθε εισιτήριο, που αγοράζετε, αποτελεί την άδεια για την είσοδο στον χώρο του “World of Beer The Great Beer Festival of Athens” για μία ημέρα ή για τρεις ημέρες.  Η αγορά του Εισιτηρίου καθώς και οι όροι παροχής των υπηρεσιών μας υπόκεινται επιπλέον στους ειδικότερους όρους, που τυχόν αναγράφονται επάνω στο Εισιτήριο. Για την είσοδό σας στο χώρο του  “World of Beer The Great Beer Festival of Athens”, θα πρέπει είτε να φέρετε εκτυπωμένο το Εισιτήριο είτε να το διατηρείτε αποθηκευμένο στο κινητό σας τηλέφωνο (ή στο tablet) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε εμφανή θέση το Barcode του εν λόγω Εισιτηρίου, προκειμένου να σκαναριστεί από το αρμόδιο προσωπικό της FORUM.

Η FORUM ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που το Εισιτήριό σας με οποιοδήποτε τρόπο κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί από κάποιον τρίτο εν αγνοία σας. Σε περίπτωση πού για οποιονδήποτε λόγο χαθεί ή φωτοτυπηθεί μετράει η πρώτη φορά αποκλειστικά κατά την οποία θα σκαναριστεί και ακυρωθεί στην είσοδο του “World of Beer The Great Beer Festival of Athens”. Αυτό σημαίνει ότι μετά την πρώτη ακύρωση / σκανάρισμα  του Εισιτηρίου χάνεται κάθε περαιτέρω δικαίωμα χρήσης αυτού.

Το Εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν έχετε το δικαίωμα να το μεταπωλήσετε.
Η κατοχή του Εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί.

Εισιτήριο μπορεί να εκδώσουν μόνο ενήλικοι οι οποίοι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ άρθρο 3ιβ ΝΟΜΟΣ 2251/1994 όπως ισχύει.

Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του Εισιτηρίου διότι με βάση το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 όπως ισχύει, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής εξαιρούνται ρητά του δικαιώματος υπαναχώρησης εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης (αγορά Εισιτηρίου για το «World of Beer The Great Beer Festival of Athens»  που θα λάβει χώρα συγκεκριμένη ημερομηνία).

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο (εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης), μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης, επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής των εισιτηρίων για λόγους μεταμέλειας (επειδή αλλάξατε γνώμη).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση ματαίωσης του World of Beer The Great Beer Festival of Athens  για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους, τότε θα υπάρξει ανακοίνωση της FORUM για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου του Εισιτηρίου. Προϋπόθεση για την παραπάνω επιστροφή χρημάτων καθίσταται η οριστική αδυναμία διοργάνωσης του  World of Beer The Great Beer Festival of Athens σε διάστημα 15 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση που το   ‘World of Beer The Great Beer Festival of Athens’ πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εισιτήριό σας κατά την νέα ημέρα που θα ορίζεται από την FORUM. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης του World of Beer The Great Beer Festival of Athens , τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου. Η FORUM δεν έχει υποχρέωση να σας αποζημιώσει, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου σας, για καμία άλλη δαπάνη – έξοδό – ζημία σας από τη ματαίωση του World of Beer The Great Beer Festival of Athens.

Η. ΌΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ WORLD OF BEER THE GREAT BEER FESTIVAL OF ATHENS

 1. Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει το World of Beer The Great Beer Festival of Athens, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους διεξαγωγής και λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του επισκέπτη στο φεστιβάλ σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.
 2. Η FORUM μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο ή να αποβάλλει από τον χώρο του Φεστιβάλ πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, επιδεικνύουν επιθετική ή αντικοινωνική ή  προσβλητική συμπεριφορά, φέρουν επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα, όπλα, ναρκωτικά, αλκοόλ και κάθε είδους και μορφής βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες και παρόμοια εκρηκτικά υλικάακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου.  Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων. Στην περίπτωση αυτή η FORUM δεν έχει καμία  υποχρέωση επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου εισόδου. Επίσης ο κάτοχος εισιτηρίου που εισέρχεται ή εξέρχεται από το φεστιβάλ υπόκειται δυνητικά σε σωματική έρευνα από τη FORUM. Άρνηση και παρακώλυση της έρευνας από την πλευρά  του κατόχου εισιτηρίου  συνιστά μη αποδοχή των όρων ασφαλείας, αποκλείει την είσοδο  στο φεστιβάλ και δεν αποτελεί αιτία επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου.
 3. Η FORUM δεν φέρει καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ επισκεπτών, σωματικές βλάβες αυτών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των επισκεπτών στο χώρο της εκδήλωσης.
 4. Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων της FORUM για θέματα ασφαλείας.
 5. Μέρητου  World of Beer The Great Beer Festival of Athens πιθανά να βιντεοσκοπούνται/φωτογραφίζονται. Επισκέπτες που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρεία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/φωτογράφηση ή τη FORUM.
 6. Ο κάτοχος του εισιτηρίου οφείλει να συμμορφώνεται  στις εντολές, τις υγειονομικές οδηγίες και τα προληπτικά μέτρα που τίθενται από  τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, τα Όργανα (ΕΟΔΥ κ.λπ) και τη FORUM Α.Ε.  για την αποφυγή διασποράς πανδημίας ή επιδημίας που απειλεί την δημόσια υγεία.
 7. Η είσοδος  ανηλίκων κάτω των 18 ετών θα απαγορεύεται ρητά εκτός από τις περιπτώσεις που συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους. Η FORUMστο πλαίσιο αυτό δικαιούται να ζητήσει κατά την είσοδο αλλά και οποτεδήποτε, την επίδειξη από οποιονδήποτε επισκέπτη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης που πιστοποιεί την ηλικία του.
 8. Η FORUMυποστηρίζει την υπεύθυνη κατανάλωση κατά την διάρκεια του φεστιβάλ. Κατόπιν αυτού οι κάτοχοι εισιτηρίων οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής:
  • Απαγορεύεται η κατανάλωση  αλκοόλ από ανηλίκους (άτομα κάτω των 18 ετών).  Είναι  δυνατό στα  περίπτερα να ζητηθεί επίδειξη ταυτότητας πριν την χορήγηση αλκοόλ.
  • Συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις: Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες, πριν και κατά την οδήγηση, κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.
  • Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).
  • Απαγορεύεται η προσκόμιση αλκοολούχων ποτών ή φαγητού μέσα στον χώρο του Φεστιβάλ.
  • Απαγορεύεται η παροχή και  μεταφορά αλκοολούχων ποτών έξω από το Φεστιβάλ.

Θ. Γενικοί Όροι

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.

 1. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 2. Η μη ενάσκηση από τη FORUM των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 3. Η FORUM δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 4. Η FORUM διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει χωρίς ενημέρωση το περιεχόμενο των παρόντων όρων, οποτεδήποτε.

Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ της FORUM και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://worldofbeerfestival.gr/ από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Με την αιγίδα & τη στήριξη
Media Partners